close
تبلیغات در اینترنت
تلـ ـ ـ ـ ـخ

تلـ ـ ـ ـ ـخ

تـ ـ ـ ـلخ  است همه فکـ ـ ـ ـر کنند سرت شـ ـ ـ ـلوغ اسـت....

اما،

فقـ ـ ـ ـط خودت بدانـ ـ ـی چقدر تنهـ ـ ـ ـایی...

 [ چهارشنبه 05 شهريور 1393 ] [ 2:34 ] [ ☸shima_fa☸ ]