close
تبلیغات در اینترنت
این روزها پر از سکـوتمـ...

این روزها پر از سکـوتمـ...

نـه حوصــله ی دوســت داشــتن دارمـ

و نـه میخواهــم کسـی دوستمـ داشتـه باشـد!

ایـن روز هـا سردمـ...

مثـل دی،

مـثل بهمن،

مثـل اسـفند،

مـثل زمسـتان یـخ زده احساساتمـ...

آرزو هایمـ قـندیل بسـتـه،

نـه به آمدنـی دل خوشـمـ...

و نـه از رفتـنی غمگـین میـشومـ...

این روزهـا پـر از سـکوتمـ...!

 [ یکشنبه 28 دي 1393 ] [ 14:25 ] [ ☸shima_fa☸ ]